Organizace výuky českého jazyka

Mluvnice

Každé pondělí a čtvrtek.
Opakujeme pomocí komplexních jazykových rozborů. Zaměřujeme se na interpunkci ve větě jednoduché i v souvětí.

Sloh

Každou středu.

Každý má za úkol vymyslet příběh/povídku, ve které budou použity probrané slohové útvary (líčení, charakteristika, úvaha).

Literatura

Každý pátek.

Učíme se prezentovat přečtené knihy. Rozebíráme literární díla, momentálně nás zajímá práce "prokletých básníků".